Gói dịch vụ

Tuyển dụng cơ bản

100K VND

 • Thời hạn: 60 ngày
 • Đăng việc không giới hạn
 • Refresh job
 • Download Resume Attach file
 • Số ngày hiển thị: 60 ngày
 • Đăng tin với Hình nền
 • Đăng tin với Địa chỉ
 • Đăng tin với Lĩnh vực
 • Đăng tin với Loại hình
 • Xem Bằng cấp cao nhất trong hồ sơ
 • Xem Số năm kinh nghiệm trong hồ sơ

Tuyển dụng tiêu chuẩn

300K VND

 • Thời hạn: 60 ngày
 • Đăng việc không giới hạn
 • Làm mới: 10 lần
 • Tải CV đính kèm: 1000
 • Số ngày hiển thị: 60 ngày
 • Đăng tin với Hình nền
 • Đăng tin với Địa chỉ
 • Đăng tin với Lĩnh vực
 • Đăng tin với Loại hình
 • Xem Bằng cấp cao nhất trong hồ sơ
 • Xem Số năm kinh nghiệm trong hồ sơ
 • Xem thông tin ứng viên: 1000

Tuyển dụng cao cấp

1.000K VND

 • Thời hạn: 90 ngày
 • Đăng việc không giới hạn
 • Làm mới không giới hạn
 • Không giới hạn tải CV
 • Số ngày hiển thị: 90 ngày
 • Công ty nổi bật
 • Đăng tin với Hình nền
 • Đăng tin với Địa chỉ
 • Đăng tin với Lĩnh vực
 • Đăng tin với Loại hình
 • Xem Bằng cấp cao nhất trong hồ sơ
 • Xem Số năm kinh nghiệm trong hồ sơ
 • Xem thông tin liên lạc của ứng viên không giới hạn

CHUYÊN TRANG TUYỂN DỤNG

CỘNG ĐỒNG XÂY DỰNG

 

HỖ TRỢ ĐĂNG TIN

Điện thoại: 0908 828 000